Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor Hyrcenter Hyrförsäkring 2016-08-01

Var försäkringen gäller

För egendom hyrd inom Sverige av Hyrcenter Nerike AB

Försäkrad egendom

Försäkringen omfattar maskiner och byggmaskiner som kunden hyr av uthyraren.

Vad försäkringen gäller för

Uthyrd egendom

För hyrd egendom gäller försäkringen för plötslig och oförutsedd skadehändelse. Som plötslig och oförutsedd skada anses inte skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), beläggning, avsättning eller annan gradvis försämring såsom åldrande, viktförlust och röta.

Undantag

Försäkringen gäller inte för

 • Skada genom sprängningsarbete
 • Skada genom hav, sjö eller vattendrag som svämmat över
 • Skada genom, stöld, bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott. Vid stöld eller annat tillgrepp gäller dock försäkringen om tidpunkten för brottet kan preciseras och om rimliga säkerhetsåtgärder har vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt. Maskiner skall vara inlåsta i utrymme med lås av lägst säkerhetsklass 4.
 • Skada som består i sönderfrysning av förbränningsmotor eller till densamma hörande kylsystem
 • Skada på förbrukningsmaterial
 • Skada på däck och hjul
 • Skada som uppstår genom påkörning under framförande eller drift av maskin
 • Skada på tredje part eller dennes egendom.
 • Skada på utbytbara verktyg
 • Skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering
 • Skada som inte är en följd av påvisbar yttre orsak

Försäkringen ersätter ej kostnader som kan härröras till borttagning av färg, puts, betongrester eller liknande.

Särskild självrisk

Vid varje skada på hyrd egendom gäller en självrisk om 5.000kr.

Högsta ersättning

Vid varje skada är ersättningen begränsad till maximalt 50.000kr.

<< Till vårt koncept <<