Hyresvillkor

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

För uthyrning av maskiner och utrustningar för byggnadsarbeten

§ 1 TILLÄMPLIGHET

Nedanstående villkor skall gälla om annat inte avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2 LEVERANS

All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till samma hyresförråd.

§ 3 REKLAMATION

Uthyraren utlämnar den förhyrda materielen I driftdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skyds- och säkerhetsanordningar. Eventuelll anmärkning mot utlämnad materiel, skall anmälas till uthyraren senast fem dagar efter mottagandet.

§ 4 HYRESTID

Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterielen levereras av uthyraren eller halls tillgänglig för avhämtning, till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas.

§ 5 ÖVERLÅTELSE

Hyresmaterielen får inte utan uthyrarens godkännande användas av anna än hyrestagaren

§ 6 ANVÄNDNING

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats. Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med föreskrifter och drift.

§ 7 TILLSYN OCH VÅRD

Hyresmaterielen skall vårdas väl av hyrestagaren, som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om drivmedel, smörjmedel, tillsyn och vård. Erforderliga drivmedel och smörjmedel samt slitdelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård skall kompetent personal anlitas. Besiktning i samband med montage ombesörjes och bekostas av hyrestagaren. Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick.

§ 8 SKADOR OCH FÖRLUSTER

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmaterielen liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning.

§ 9 REPARATIONER

Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Utbyte av förbrukningsmateriel och slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren. Reparationer får därutöver inte utföras utan uthyrarens godkännande.

§ 10 FÖLJDSKADOR OCH DRIFTAVBROTT

Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftavbrott.

 § 11 FÖRSÄKRING

För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrad.

§ 12 BETALNINGSVILLKOR

På hyresbeloppet tillkommer mervärdesskatt. Fakturerad hyra erlägges inom 20/30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras med diskonto plus 8 %. Om uthyraren påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp.

§ 13 ÅTERTAGANDE

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avisera tid, inställer sina betalningar, försätts I konkurrs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med ommedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga den uthyrda materielen på hyrestagarens bekostnad.

Hyresmannen är medveten om att uthyraren förvärvat den förhyrda egendomen genom avbetalningsköp med förbehåll om återtaganderätt. Hyresmannen medger att avbetalningssäljaren, eller den som trätt i dennes ställe, utan någon som helst ersättningsskyldighet, med stöd av förbehållet om återtaganderätt omgående får återtaga den förhyrda egendomen hos hyresmannen.

§ 14 FORCE MAJEURE

Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver uthyrare eller hyrestagare inte råder över och som hindrar, försvårar eller försenar ett fullgörande av åtagandet. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl, utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

§ 15 TVISTER

De tvister som kan uppkomma mellan uthyrare och hyrestagare skall avgöras enligt svensk rätt, av skiljenämnd enligt gällande svensk lag därom.

 § 16 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

För övrigt gäller bestämmelser i SBEF:s villkor och maskinkostnadslista.

§ 17 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID KÖP, ÄGARFÖRBEHÅLL OCH ÅTERTAGANDE AV VARA

Säljaren förbehåller sig äganderätten till den sålda varan till dess köparen fullgjort samtliga sina förpliktelser. Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet för köparen att försälja, pantsätta eller eljest använda sig av varan eller del därav, innan äganderätten helt övergått till köparen. Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att återtaga varan.

Klicka här för utskriftsvänlig PDF

<< Till vårt koncept <<